გაძლიერებული ექსელის Excel კურსი

 თბილისი     13 .03. 2019 18:37     13451    24

200 ლარი

 • გაძლიერებული ექსელის Excel კურსი
 • გაძლიერებული ექსელის Excel კურსი
 • გაძლიერებული ექსელის Excel კურსი
 • გაძლიერებული ექსელის Excel კურსი
 • განცხადების ტიპი: მომსახურება
 • ფასი: 200 ლარი
 • ვებ გვერდი: https://www.facebook.com


გაძლიერებული ექსელის Excel კურსი

კურსი მოიცავს:
1. ცხრილის ფორმატირება.
2. დიაგრამის აგება და დამუშავება - Design, Layout, Format პანელი.
3. ქაღალდზე ბეჭდვა (წინასწარი დათვალიერების რეჟიმი, ბეჭდვის პარამეტრები).
4. ინფორმაციის დაცვა (დავთრის, დავთრის ელემენტების და მონაცემთა დაცვა).
5. ფორმულის შედგენა და ფორმულასთან მუშაობა.
6. ფუნქციები
Excel-ის ფუნქციები:
• მათემატიკური და ტრიგონომეტრიული ფუნქციები: LOG, MOD, POWER, RAND, SIN, SQRT.
• სტატისტიკური ფუნქციები: DEVSQ, COUNT, MEDIAN, MODE, CORREL, COVAR.
• ლოგიკური ფუნქციები: AND, OR, NOT, IF, NESTED IF, IFERROR.
• ტექსტური ფუნქციები: LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE, TEXT, VALUE, EXACT, REPT, TRIM, LEN, UPPER, LOWER, PROPER, CLEAN, ROMAN.
• მონაცემთა ბლოკთან სამუშაო ანუ ბაზური ფუნქციები: DAVERAGE, DCOUNT, DCOUNTA, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR, DVARP.
• საძიებო და სამისამართო ფუნქციები: ADDRESS, CHOOSE, HYPERLINK, INDIRECT, ROW, ROWS, TRANSPOSE.
• საინფორმაციო ფუნქციები: INFO, ISBLANK, ISNUMBER, ISTEXT, ISNONTEXT, ISERR, ISERROR.
• თარიღისა და დროის ფუნქციები: TODAY, NOW, HOUR, DAY, DAYS DAYS360, MONTH, YEAR, YEARFRAC, WEEKDAY,NETWORKDAYS, WORKDAY.
ფინანსური ფუნქციები:
• ამორტიზაციის გამოთვლა: SLN, SYD.
• ანაბრის მნიშვნელობის გამოთვლა: PV, FV, PMT, NPER, RATE.
• ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი: What-IF Analysis / Goal Seek
7. მონაცემთა დამუშავება :
• მონაცემთა ბლოკი - Database
• ფილტრი - Advanced Filter
• მონაცემთა სტრუქტურიზაცია - Group
• მონაცემთა შერწყმა - Consolidate
• განმეორებადი მონაცემების დაჯამება
8. მონაცემთა სისწორე - Date Validation.
9. პირობითი დაფორმატება - Conditional formatting
10. საყრდენი ცხრილი და დიაგრამა :
• რა არის საყრდენი ცხრილი - PivotTable
• საყრდენი დიაგრამა - PivotChart
კურსის ღირებულება: 200 ლარი კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია. კვირაში 3-ჯერ. ლექციის ხანგრძლივობაა 1 სთ.
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთ


მდებარეობა რუკაზე
განცხადების პრომოუშენი
შენიშვნა ფერიტ VIP+ Super VIP
განცხადებები
393
კატეგორიები
224
რეგიონი
მაღაზია